Kira Yardımı Hakkında Genel Bilgi

KİRA YARDIMI NEDİR?

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve iş yerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması halinde geçici konut veya iş yeri tahsisi, mümkün olmaması halinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.

 • Kira yardımı aylık 680 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

 • Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

 • Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

 • Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya iş yeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira yardımı başvuruları;

 • Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu

belgesine istinaden ilgili kuruma,

 •  Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu

belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

 • Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce

uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine

ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

 • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Malik Başvurusu İçin:

 1. Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

 1. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)
 2. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
 3. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi


TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Konut Kiracıları İçin:

 1. Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
 4. Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
 5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi
 6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

İş Yeri Kiracıları İçin:

 1. Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 3. Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası
 4. Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası
 5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi
 6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)
By | 2018-02-18T15:50:41+03:00 Aralık 7th, 2015|News|